Disclaimer


 

De informatie op dit platform van CMS Derks Star Busmann website (waaronder tevens begrepen: alle publicaties van CMS Derks Star Busmann verkrijgbaar via de website) is alleen voor algemene doeleinden en biedt geen juridisch of professioneel advies, ook geeft het niet het standpunt van CMS Derks Star Busmann en/of de publicerend auteur weer, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien u specifiek juridisch advies wenst, neem dan contact met ons op. CMS Derks Star Busmann is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit informatie op de website of het (tijdelijk) niet correct functioneren van de website.

Intellectuele eigendomsrechten
De website en alle intellectuele eigendomsrechten op (de materialen op) deze website berusten uitsluitend bij CMS Derks Star Busmann en/of haar licentiegevers. “CMS”, “CMS Derks Star Busmann” en andere namen/logos waarmee wij ons identificeren, zijn beschermde merken en handelsnamen. U mag elementen van de website uitsluitend gebruiken in overeenstemming met deze rechten.

U mag elementen of onderdelen van de website alleen verveelvoudigen en/of openbaar maken voor zover dit valt onder één van de wettelijke beperkingen zoals vermeld in bijvoorbeeld de Auteurswet. Ieder ander gebruik van elementen of onderdelen van de website is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CMS Derks Star Busmann. Verzoeken voor toestemming kunnen worden gericht aan info@cms-dsb.com. CMS Derks Star Busmann behoudt zich alle rechten uitdrukkelijk voor.

Websites van derden
Dit platform bevat links naar andere websites die door andere partijen dan CMS Derks Star Busmann worden geëxploiteerd. CMS Derks Star Busmann heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het functioneren of de inhoud van deze websites. CMS Derks Star Busmann is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden. Links naar de website van CMS Derks Star Busmann zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CMS Derks Star Busmann.

Toepasselijk recht
Op deze website (inclusief de Privacy Statement en Disclaimer) is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen in verband met de website.

CMS Derks Star Busmann behoudt zicht het recht voor om deze Disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer daarom regelmatig dit gedeelte van de website.